Regulamin świadczenia usług

 1. Rolling Pin Limited z siedzibą z Londynie (Companies House 15115522, GB454293384) jest bezpośrednim wykonawcą i pośrednikiem w sprzedaży następujących usług:
 • nagrania lektorskie do reklamy, produkcji video, zapowiedzi telefonicznych i multimediów,
 • opracowanie muzyki do reklamy, multimediów i stacji radiowych w oparciu o dostępne biblioteki i własne kompozycje,
 • kompleksowa produkcja reklamowych spotów radiowych oraz udźwiękowienie reklamowych spotów telewizyjnych
 • synchronizacja ścieżki lektorskiej i muzycznej z obrazem video,
 • kompleksowy montaż dźwięku w produkcjach video,
 • re-mastering in naprawa nagrań dźwiękowych,
 • digitalizacja i archiwizacja nagrań z nośników analogowych,
 • pozostałe prace związane z obróbką i analizą nagrań dźwiękowych i video.
 1. Umowę o świadczenie usługi zawiera klient wypełniając i wysyłając elektroniczny formularz zamówienia. W określonych przypadkach, na życzenie Rolling Pin LTD lub Klienta, może zaistnieć potrzeba podpisania umowy w formie papierowej, która jest nadrzędną w stosunku do niniejszego regulaminu.
 2. Potwierdzone zlecenie nie może być anulowane, jeżeli jest już w trakcie realizacji. W uzasadnionych przypadkach lektor może poprawiać czytany tekst do skutku, ale rezygnacja z usługi wiąże się w pokryciem całości wcześniej umówionej kwoty.
 3. Lektor może odmówić czytania zleconego tekstu w przypadku, gdy:
 • zawiera on treści nielegalne (np. zniesławiające, podżegające do przestępstwa, itp),
 • zawiera wulgaryzmy,
 • stoi w konflikcie z podpisanymi przez lektora umowami,
 • zawiera treści (np. polityczne, religijne) niezgodne z przekonaniami lektora,
 • zawiera poważne błędy językowe i rzeczowe.

W przypadku takiej odmowy, Klient jest zobowiązany do przeredagowania tekstu lub wyboru innego lektora. Wybór lektora lub rezygnacja z usługi jest wtedy bezpłatna.

 1. Klient ma prawo do reklamacji i poprawek, jeżeli wynikają one z błędu Rolling Pin LTD (lektora i/lub realizatora). Za dogrywki nowego tekstu, zmiany wcześniej ustalonego tempa i sposobu nagrania, klient płaci dodatkową kwotę. Kwota ta ustalana jest każdorazowo z lektorem i klientem. 
 2. Wszelkie uwagi odnośnie dostarczonego przez nas nagrania powinny być zgłoszone w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostarczenia. Po upływie tego czasu Rolling Pin LTD traktuje nagranie jako zaakceptowane przez Klienta.
 3. Jeśli w trakcie realizacji zlecenia Klient zmieni lektora, traktowane jest to jak zawarcie nowej umowy, a poprzednio zamówione nagranie zostanie opłacone w całości.
 4. Zamówione materiały będą dostarczone drogą elektroniczną. Dostarczanie nagrań przesyłką pocztową lub kurierską jest możliwe, lecz 100% kosztów ponosi klient.
 5. Za wykonaną usługę Rolling Pin LTD wystawia fakturę, która dostarczana jest klientowi wyłącznie w formacie elektronicznym – PDF.
 6. Termin płatności jest określany w zamówieniu. Klienci, poza stałymi odbiorcami wywiązującymi się z płatności w terminach, dokonują wpłaty zaliczki przed realizacją zlecenia. Wysokość zaliczki jest ustalana wcześniej drogą elektroniczną. Forma płatności (przelew bankowy lub płatność PayPal) jest również ustalana w korespondencji elektronicznej poprzedzającej zamówienie.
 7. W przypadku nagrań lektorów zagranicznych wymagana jest wpłata w wysokości 100% ustalonej kwoty przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.
 8. W przypadku braku płatności za nagranie klient traci prawo do korzystania z licencji na jego użycie lub emisję.
 9. Akceptując ustalenia tego regulaminu klient zgadza się również na przetwarzanie i archiwizowanie jego danych osobowych i firmowych w zakresie zgodnym z wyceną i realizacją opisanych powyżej usług. Informujemy, że zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili wycofać.