Tutaj możesz zamówić usługę audio:

Uwaga. Wysłanie formularza wiąże się z uruchomieniem procedury zamówienia usługi - prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów

  DATA ZAMÓWIENIA

  KLIENT/NAZWA FIRMY

  ADRES

  NIP

  NUMER KONTAKTOWY

  ADRES DOSTAWY (E-MAIL)

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  POLA EKSPLOATACJI NAGRANIA
  (np. radio, TV, internet, użytek wewnętrzny, czas obowiązywania licencji)

  PARAMETRY TECHNICZNE
  WAVE, MP3, częstotliwość (np. 44.1 kHz, 48 kHz), próbkowanie MP3 (np. 128kbs, 320 kbs), wartość w bitach (np. 16-BIT, 24-BIT)

  LEKTOR / LEKTORZY

  USTALONA DATA REALIZACJI

  USTALONA CENA NETTO

  USTALONA FORMA PŁATNOŚCI

  INNE UWAGI

  Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią i akceptuję Regulamin świadczenia usługi

  Wyrażam zgodę na wystawienie faktury elektronicznej (e-faktury)

  W polityce prywatności zamieściliśmy szczegółowy opis tego, czy i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe z formularza: Polityka prywatności

  Regulamin świadczenia usług

  1. Bank Głosów Sp. z o.o. jest bezpośrednim wykonawcą i pośrednikiem w sprzedaży następujących usług:
  • nagrania lektorskie do reklamy, produkcji video, zapowiedzi telefonicznych i multimediów,
  • opracowanie muzyki do reklamy, multimediów i stacji radiowych w oparciu o dostępne biblioteki i własne kompozycje,
  • kompleksowa produkcja reklamowych spotów radiowych oraz udźwiękowienie reklamowych spotów telewizyjnych
  • synchronizacja ścieżki lektorskiej i muzycznej z obrazem video,
  • kompleksowy montaż dźwięku w produkcjach video,
  • re-mastering in naprawa nagrań dźwiękowych,
  • digitalizacja i archiwizacja nagrań z nośników analogowych,
  • pozostałe prace związane z obróbką i analizą nagrań dźwiękowych i video.
  1. Umowę o świadczenie usługi zawiera klient wypełniając i wysyłając elektroniczny formularz zamówienia. W określonych przypadkach, na życzenie Banku Głosów lub Klienta, może zaistnieć potrzeba podpisania umowy w formie papierowej, która jest nadrzędną w stosunku do niniejszego regulaminu.
  2. Potwierdzone zlecenie nie może być anulowane, jeżeli jest już w trakcie realizacji. W uzasadnionych przypadkach lektor może poprawiać czytany tekst do skutku, ale rezygnacja z usługi wiąże się w pokryciem całości wcześniej umówionej kwoty.
  3. Lektor może odmówić czytania zleconego tekstu w przypadku, gdy:
  • zawiera on treści nielegalne (np. zniesławiające, podżegające do przestępstwa, itp),
  • zawiera wulgaryzmy,
  • stoi w konflikcie z podpisanymi przez lektora umowami,
  • zawiera treści (np. polityczne, religijne) niezgodne z przekonaniami lektora,
  • zawiera poważne błędy językowe i rzeczowe.

  W przypadku takiej odmowy, Klient jest zobowiązany do przeredagowania tekstu lub wyboru innego lektora. Wybór lektora lub rezygnacja z usługi jest wtedy bezpłatna.

  1. Klient ma prawo do reklamacji i poprawek, jeżeli wynikają one z błędu Banku Głosów (lektora i/lub realizatora). Za dogrywki nowego tekstu, zmiany wcześniej ustalonego tempa i sposobu nagrania, klient płaci dodatkową kwotę. Kwota ta ustalana jest każdorazowo z lektorem i klientem. 
  2. Wszelkie uwagi odnośnie dostarczonego przez Bank Głosów nagrania powinny być zgłoszone w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostarczenia. Po upływie tego czasu Bank Głosów traktuje nagranie jako zaakceptowane przez Klienta.
  3. Jeśli w trakcie realizacji zlecenia Klient zmieni lektora, traktowane jest to jak zawarcie nowej umowy, a poprzednio zamówione nagranie zostanie opłacone w całości.
  4. Zamówione materiały będą dostarczone drogą elektroniczną. Dostarczanie nagrań przesyłką pocztową lub kurierską jest możliwe, lecz 100% kosztów ponosi klient.
  5. Za wykonaną usługę Bank Głosów Sp. z o.o. wystawia fakturę VAT, która dostarczana jest klientowi wyłącznie w formacie elektronicznym – PDF.
  6. Termin płatności jest określany w zamówieniu. Klienci, poza stałymi odbiorcami wywiązującymi się z płatności w terminach, dokonują wpłaty zaliczki przed realizacją zlecenia. Wysokość zaliczki jest ustalana wcześniej drogą elektroniczną. Forma płatności (przelew bankowy lub płatność PayPal) jest również ustalana w korespondencji elektronicznej poprzedzającej zamówienie.
  7. Po otrzymaniu formularza zlecenia, na podstawie podanego numeru NIP, pobieramy z Krajowego Rejestru Długów raport finansowy dotyczący firmy klienta. W przypadku oceny negatywnej wymagamy płatności z góry. Na tym etapie zlecenie może być anulowane zarówno przez Klienta jak i Bank Głosów. 
  8. W przypadku nagrań lektorów zagranicznych wymagana jest wpłata w wysokości 100% ustalonej kwoty przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.
  9. W przypadku braku płatności za nagranie klient traci prawo do korzystania z licencji na jego użycie lub emisję.
  10. Po 60 dniach od daty płatności Bank Głosów Sp. z o.o. kieruje sprawę do postępowania komorniczego, a dane płatnika i faktura będą opublikowane w serwisie dlugi.info oraz przekazane do Krajowego Rejestru Długów.
  11. Akceptując ustalenia tego regulaminu klient zgadza się również na przetwarzanie i archiwizowanie jego danych osobowych i firmowych w zakresie zgodnym z wyceną i realizacją opisanych powyżej usług. Informujemy, że zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili wycofać.